Investičný controlling 

   

    Investičné rozhodovanie prestavuje veľmi dôležitý proces umožňujúci podniku realizovať svoje strategické ciele. Význam investícií vyplýva z ich úlohy, ktorú zaujímajú v procese adaptácie podniku a zvyšovania jeho konkurencieschopnosti. Dôležitosť investičných rozhodovacích procesov pre rozvoj podniku je daná predovšetkým dlhodobými účinkami investícií na materiálno-technickú základňu a finančno-ekonomickú pozíciu podnikov.

    

    Investičné rozhodnutia sú prostriedkom na dosiahnutie podnikových cieľov. Účelom investičného controllingu je riadiť investičný proces v súlade s vytýčenými cieľmi, ktoré sú obvykle prezentované cieľovými veličinami v podobe zisku, rentability, likvidity, podielu na trhu, rizík, technických parametrov, nákladov, termínov a pod.

    

    Investičný controlling je rozsiahly komplex analytických, plánovacích a kontrolných činností. Výkon týchto činností je do značnej miery ovplyvnení disponibilitou a kvalitou potrebných technicko-ekonomických informácií. Z organizačného hľadiska je dôležité jasne vymedziť jednotlivé controllingové úlohy, priradiť kompetencie a zodpovednosť. Medzi centralizáciou a decentralizáciou prípravy a vyhodnocovaním investičných projektov by mal byť zabezpečený vyvážený pomer.

   

S cieľom zabezpečiť kvalitu prípravy, implementácie a kontroly investičných procesov v podniku sa zameriavame na preverenie predovšetkým:

-  úplnosti a správnosti údajov tvoriacich údajovú základňu pre    vyhodnocovanie investičných zámerov

-  úplnosti a správnosti východiskových predpokladov,

-  miery rizík spojených s investičným programom podniku,

-  kapitálových potrieb (preverenie výdavkov v oblasti neobežného a obežného majetku vrátane potreby kapitálu pre nadväzujúce projekty),

-  krytie finančnými zdrojmi (preverenie disponibility finančných zdrojov čo do výšky a časového okamihu disponibility),

-  odbytu (preverenie množstva a cien predajov, kvality výrobkov, trhových pomerov, platobných podmienok, odbytových kanálov, propagačných výdavkov atď.),

-  výrobných faktorov (preverenie vplyvu na náklady, kvalitu a predaje),

-  nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov (preverenie výšky, spôsobov zisťovania),

-  dodržiavania predpisov a pod.

 

Výsledkom implementácie procesu controllingu v zmysle požiadaviek zadávateľa sú zvyčajne tieto výstupy:

-  vypracovanie investičných rozpočtov,

 

-  vyhodnotenie efektívnosti investičných projektov

    · prepočty odhadovaných hotovostných tokov,

    · analýza podnikateľského rizika,

    · výpočet vnútornej výnosovej miery, čistej súčasnej hodnoty,

 

-  vypracovanie odpisovej politiky podniku vychádzajúcej z:

    · daňových odpisov,

    · účtovných odpisov,

    · lízingových odpisov,

    · kalkulačných odpisov.

 

- kontrola realizácie investičného zámeru

    · náklady a výnosy,

    · analýza nulového bodu,

    · analýza citlivosti