Controlling pracovného kapitálu

 

 

             Výška a štruktúra pracovného kapitálu podniku je výslednicou viacerých faktorov určovaných vnútornými a vonkajšími podmienkami podnikového diania. Za rozhodujúci možno pokladať predovšetkým objem predajov, výrobný program, technológiu a časové usporiadanie výroby, politiku zásobovania a predaja, prístup podniku k rizikám, ceny výrobných faktorov a výrobkov, sezónnosť a výrobné cykly.

 

Predaj výrobkov alebo služieb predstavuje konečnú a životne dôležitú fázu tvorby podnikových hodnôt. Úspešnosť tejto fázy závisí od mnohých interných a externých faktorov. Možno tu uviesť aspoň vývoj výrobkov, kvalitu výrobkov a výrobného procesu, dopyt, intenzitu konkurencie, reklamu atď. Nemenej dôležitým faktorom predajnej úspešností podniku je časový priestor, ktorý sa poskytuje odberateľom na úhradu prevzatého tovaru. Každý podnik vie, že ak chce byť konkurencieschopný a predajne úspešný, spravidla musí odberateľom poskytnúť určitý obchodný úver. Výnimku tvorí situácia, keď má dodávateľ silné trhové postavenie a môže si takrečeno diktovať platobné podmienky. Naopak, ak má podnik voľné kapacity a jeho výrobky sú na trhu ľahko nahraditeľné, potom je na dosiahnutie cieľových predajov potrebné platobné podmienky skôr liberalizovať.

 

Problematika riadenia zásob je relatívne zložitá, lebo priamo či nepriamo ovplyvňuje viacero podnikových funkcií. Zložitosť procesu riadenia zásob však nie je spôsobená iba samotnou komplexnosťou problému, ktorá vyžaduje aby sa pri optimalizácii zásob bral do úvahy súbor faktorov zasahujúcich do oblasti nákupu, skladovania, výroby, odbytu a financií, ale aj tým, že rozličné zainteresované podnikové články majú ťažko zladiteľné čiastkové a subjektívne názory a postoje.

 

              Zásoby na jednej strane umožňujú optimalizovať nákupnú, výrobnú a predajnú aktivitu podniku, na druhej strane však vyvolávajú určité dodatočné náklady, ktoré môžu v mnohých prípadoch veľmi podstatne redukovať pozitívne efekty.

 

V oblasti controllingu pohľadávok vykonávame služby zamerané na:

- monitorovanie pohľadávok

·        evidencia a kontrola objemu pohľadávok,

·        identifikácia optimálneho vzťahu medzi objemom pohľadávok a objemom predaja

·        vyhodnocovanie splatnosti pohľadávok

·        analýza obrátkovosti pohľadávok

·        analýza doby obratu pohľadávok

- vypracovanie úverovej politiky podniku

·        stanovenie úverových limitov voči odberateľom a ich kontrola

·        kontrola pohľadávok po lehote splatnosti a iniciovanie procesov znižujúcich riziká nezaplatenia

·        iniciovanie inkasa

·        správa údajov o odberateľoch

·        verifikácia dôveryhodnosti odberateľov

·        zabezpečenie vymáhania pohľadávok

·        kontrola platobných podmienok

 

V oblasti controllingu zásob vykonávame služby zamerané na:

- identifikáciu nákladov na držbu zásob

- identifikáciu nákladov na obstaranie zásob

- identifikáciu nákladov vzniknutých z dôvodu nedostatku zásob

- identifikáciu nákladov vzniknutých z dôvodu viazania kapitálu v zásobách.