Predmet znalectvo sa vyučuje v štvrtom a piatom ročníku na Fakulte podnikového manažmentu. Predmet je voliteľný pre jednotlivé študijné špecializácie. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky z procesov stanovenie hodnoty podniku v znaleckom dokazovaní pre jednotlivé právne úkony. Predmet sa vyučuje v zimnom semestri počas 13 týždňov, pričom výučba sa realizuje formou prednášky.
 

Harmonogram predmetu Znalectvo

1. Znalectvo ako podsystém súdneho inžinierstva. Definícia súdneho inžinierstva. Systematika súdneho inžinierstva. Interdisciplinárny charakter súdneho inžinierstva.
2. Znalectvo SR. Historický vývoj a súčasný stav. Základné legislatívne normy. Organizácia znaleckej činnosti. Znalecké odbory a odvetvia. Výkon znaleckej činnosti. Využitie znaleckej činnosti. Posudková, odborná a expertízna činnosť. Kontrola znaleckej činnosti. Kódex znalca.
3. Metodika vypracovania znaleckého posudku. Prístupy znalca k vypracovaniu posudku. Znalecký, odborný a expertízny posudok, postupy ich vypracovania. Záväznosť postupov pre stanovenie hodnoty podniku, zložiek majetku podniku s ohľadom na účel posudku. Formálne náležitosti podniku.
4. Právne aspekty znaleckej činnosti. Postavenie znalca. Znalecká činnosť v dokazovaní pri konaní štátnych orgánov.
5. Znalecká činnosť ústavov, znaleckých organizácií a fyzických znalcov a ich odmeňovanie. Zoznamy znalcov.
6. Znalecká činnosť pri konkurze a vyrovnaní. Povinnosti znalcov a znaleckých organizácií vyplývajúce zo zákona o konkurze a vyrovnaní. Osobitosti znaleckého posudku a úloh vyplývajúcich z činnosti pre správcu konkurznej podstaty. Vzorový posudok pre speňaženie zložiek majetku úpadcu alebo podniku úpadcu ako celok.
7. Znalecká činnosť pri procese transformácie vlastníckych vzťahov (privatizácia, reštitúcie). Osobitosti znaleckých postupov s dôrazom na proces privatizácie a reštitúcií. Vzorové posudky pre jednotlivé úkony transformácie vlastníckych vzťahov.
8. Znalecká činnosť vyplývajúca z Obchodného zákonníka. Využitie znaleckých posudkov pri zakladaní podnikov, fúziách, nepeňažných vkladoch. Osobitosti znaleckých posudkov vyplývajúce z jednotlivých právnych úkonov. Vzory znaleckých posudkov.
9. Znalecká činnosť pri exekučnom konaní. Povinnosti znalcov vyplývajúce z exekučného poriadku. Osobitosti znaleckých úkonov pre exekučné konanie. Vzorový znalecký posudok za účelom stanovenia hodnoty podniku, zložiek majetku podniku z dôvodu exekúcií.
10. Znalecká činnosť vyplývajúca zo záložného práva. Osobitosti znaleckých úkonov pri stanovení hodnoty zložiek majetku podniku, ktoré sú predmetom záložného práva. Vzorové znalecké posudky.
11. Stanovenie hodnoty vecného bremena. Identifikácia vecných bremien. Vplyv vecných bremien na hodnotu príslušnej zložky majetku. Osobitosti stanovenia hodnoty vecného bremena.
12. Praktický príklad - vypracovanie znaleckého, odborného a expertízneho posudku. Titulná stana, nález, ohodnotenie, rekapitulácia, prílohy. Platnosť znaleckého posudku pre právne úkony.