Predmet riadenie hodnoty podniku sa vyučuje v štvrtom a piatom ročníku na Fakulte podnikového manažmentu. Predmet je povinný alebo voliteľný pre jednotlivé študijné špecializácie. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky z procesov riadenia hodnoty podniku. Predmet sa vyučuje v zimnom a letnom semestri počas 13 týždňov, pričom výučba sa realizuje formou prednášky a cvičenia.
 

Harmonogram predmetu Riadenie hodnoty podniku:

1. P: Investičná politika podniku.
  C: Základné možnosti optimalizácie zdrojového zabezpečenia.
2. P: Odpisová politika ako súčasť investičnej politiky podniku.
  C:Optimalizácia objemu odčerpateľných zdrojov.
3. P: Procesy riadenia hodnoty podniku
  C: Reštrukturalizačný päťuholník
4. P: Stanovenie hodnoty podniku - východisko procesu riadenia hodnoty podniku.
  C: Využitie účtovnej a inej evidencie k stanoveniu hodnoty podniku
5. P: Stanovenie hodnoty podniku v procese znaleckého dokazovania.
  C: Stanovenie hodnoty podniku v zmysle platnej legislatívy.
6. P: Stanovenie hodnoty nákladu kapitálu.
  C: Vplyv kapitálovej štruktúry a ceny zdrojov financovania na výšku nákladu kapitálu podniku.
7. P: Stanovenie hodnoty zložiek majetku podniku
  C: Stanovenie hodnoty pohľadávok, zásob, finančných investícií
8. P: Holdingová organizačná štruktúra v procese riadenia hodnoty podniku
  C: Vytvorenie a riadenie podniku holdingového typu, stanovenie hodnoty podnikov v skupine.
9. P: Stanovenie hodnoty nehmotného investičného majetku.
  C: Stanovenie hodnoty know-how, ochrannej známky, úžitkového vzoru, softvéru a pod.
10. P: Sanačný proces podniku
  C: stanovenie hodnoty podniku v procese speňažovania majetku konkurznej podstaty
11. P: Nepeňažný vklad ako súčasť procesu reštrukturalizácie podniku
  C: Právne, daňové, účtovné a vecné aspekty realizácie nepeňažného vkladu
12. P: Due diligence v procese riadenia hodnoty podniku
  C: Realizácia procesov due diligence na príklade vzorového podniku..
13 P: Metódy stanovenia hodnoty podniku používané vo svete.
.  C: Vyhodnotenie komplexného projektu - zápočet.

 

Odpisy, čistý zisk, reprodukcia investičného majetku

(príklad)

 

 

 

Úloha: Písomne vyhodnoťte výhodnosť realizovania podnikateľského zámeru počas sledovaného obdobia. Písomne popíšte realizáciu po jednotlivých bodoch.

 

November 2001

uloha na stiahnutie TU