Učebné texty (monografie, skriptá):

 

1. Greňo, J.: Riadenie hodnoty podniku - stanovenie hodnoty podniku, Bratislava, Ekonóm 1999;
2. Strinková a kol.: Riadenie hodnoty podniku. Sprint 1999 (spoluautor, kap. 2.3.2, 2.6, 4, 6);
3. Strinková a kol.: Investičná politika podniku, praktikum, Bratislava, Ekonóm 1997 (spoluautor, kap. 1, 2, 4);
4. Greňo, Malík, Kubica: Stanovenie hodnoty podniku, Bratislava, EPOS 2000;

Odborné časopisy:

 

5. Greňo, J.: Podnikateľská metóda stanovenia hodnoty podniku, Znalectvo 2001;
6. Greňo, J.: Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku, Znalectvo 2001;
7. Greňo, J.: Stanovenie hodnoty podniku, Obchodné právo č.5, 2001;
8. Greňo, J.: Stanovenie hodnoty majetku konkurznej podstaty, Obchodné právo č.10, EPOS, Bratislava;
9. Greňo, J.: Stanovenie hodnoty pohľadávok znaleckým posudkom, WOXX č.5, 2001;
10. Greňo, J.: Znalectvo a súvisiace právne predpisy, WOXX č.6, 2001;
11. Greňo, J.: Stanovenie hodnoty akcií, WOXX č.7, 2001;
12. Greňo, J.: Stanovenie hodnoty podniku, majetku podniku v procese speňažovania konkurznej podstaty, WOXX č.8, 2001;
13. Greňo, J.: Pripravované zmeny vyhlášky o stanovení hodnoty podniku, Manažment, mzdy a financie 1-2, EPOS, 2002;
14. Greňo, J.: Ohodnocovanie vkladov a činnosť znalca pri zakladaní a.s. in Akciová spoločnosť, Bratislava, Verlag Dashofer 2000;
15. Greňo, J.: Ohodnocovanie vkladov a činnosť znalca pri zakladaní a.s. II. in Akciová spoločnosť, Bratislava, Verlag Dashofer 2001;
16. Greňo, J.: Reštrukturalizácia v a.s. in Akciová spoločnosť, Bratislava, Verlag Dashofer 2001;
17. Greňo, J.: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného investičného majetku in Akciová spoločnosť, Bratislava, Verlag Dashofer 2001.

Zborníky z medzinárodných konferencií:

 

18. Greňo, J.: Základné východiská stanovenia hodnoty podniku, medzinárodná konferencia EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT, Bratislava, 2000;
19. Greňo, J.: Základné predpoklady stanovenia hodnoty firmy, medzinárodná konferencia Ekonomika a manažment malého a stredného podnikania, Bratislava 1997;
20. Greňo, J.: Rast investícií a podniku prostredníctvom amortizácie, medzinárodná konferencia Ekonomika podnikov a regiónov 1997, Bardejovské kúpele 1997.