Stanovenie hodnoty zložiek majetku

 

V procese stanovenia hodnoty zložiek majetku podniku poskytujeme služby zamerané na vypracovanie posudkov alebo odporúčaní o trhovej hodnote, ktorých výsledkom je stanovenie trhovej (všeobecnej) hodnoty zložiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia. Našou silnou stránkou je odborný pracovný potenciál, ktorý je doplnený súdnymi znalcami z príslušných znaleckých odborov a odvetví, audítormi a daňovými poradcami.

 

Stanovenie hodnoty jednotlivých zložiek majetku sa realizuje prostredníctvom majetkového modelu. Majetkový model stanovuje hodnotu podniku ako objektivizovanú hodnotu vlastného imania, ktorá predstavuje rozdiel medzi objektivizovanou hodnotou zložiek majetku a objektivizovanou hodnotou zložiek cudzích pasív. Majetková metóda sa považuje za dôveryhodnú, pretože vychádza zo zložiek majetku podniku, ktorých existencia je preukázateľná a kontrolovateľná účtovníctvom Jej vstupné informácie sú založené na fyzickej inventarizácii majetku k dátumu ohodnotenia.

 

V súčasnosti sa však pri stanovení hodnoty podniku zisťuje, že účtovná evidencia nie je dostatočným informačným zdrojom pre proces stanovenia hodnoty. Problémy sú spojené tak s majetkom, ktorý sa zistí až po vykonaní fyzickej inventarizácie, ako aj s majetkom, ktorý je účtovne evidovaný, ale fyzicky sa v majetku podniku nenachádza. V procese stanovenia hodnoty jednotlivých zložiek majetku podniku je z tohto dôvodu rozhodujúci stav, ktorý je identifikovaný k dátumu ohodnotenia po preskúmaní skutkového stavu. Vo vypracovaných posudkoch a odporúčaniach zohľadňujeme taktiež budúce podnikateľské využitie majetku, ktoré je predmetom ohodnotenia, čim odstraňujeme riziká vyplývajúce zo statickosti majetkovej metódy.

 

Poradenská a konzultačná činnosť je zameraná predovšetkým na stanovenie všeobecných hodnôt  týchto rozhodujúcich zložiek majetku podniku: