Proces Due Diligence

     Proces due diligence je základným východiskom úspešného procesu akvizície alebo fúzie. Pre investora je rozhodujúce identifikovať potenciálne príležitosti a hrozby podniku, ktorý je predmetom akvizície alebo fúzie.

 

V procese akvizície spracovávame pre investora projekt, ktorý vytvorí predpoklady pre minimalizovanie negatívnych dopadov, ktoré v budúcnosti môžu vzniknúť v dôsledku realizácie akvizície. Proces due diligence je založený na identifikovaní rozhodujúcich oblastí podnikateľskej činnosti akvizovaného  podniku v členení na jednotlivé analytické činnosti:

 

- identifikácia a vyhodnotenie štruktúry majetku podniku v členení na jednotlivo zložky

- identifikácia a vyhodnotenie štruktúry pasív podniku s dôrazom na cudzie pasíva

- analýza likvidity

- preverenie účtovnej závierky vrátane výberovej fyzickej a dokladovej kontroly

- analýza budúcich výkonov, postavenia na trhu

- preverenie vnútorných organizačných predpisov

- prehľad súdnych sporov a ich predpokladané budúce dopady

- analýza zmluvných vzťahov podniku

- vyhodnotenie potenciálnych daňových rizík

- stanovenie majetkovej hodnoty podniku

- stanovenie podnikateľskej hodnoty podniku

- zhrnutie výsledkov a kvantifikácia potenciálnych rizík v peňažnom vyjadrení.

 

Výsledkom realizovaného projektu due diligence sú výstupy, ktoré možno zhrnúť do týchto základných oblastí:

 

- odporúčanie na realizáciu alebo zastavenie procesu akvizície,

 

- stanovenie odporúčanej hodnoty akvizovaného podniku po zohľadnení:

· zložiek majetku evidovaných v účtovnej a inej evidencii podniku prepočítaných na aktuálne trhové hodnoty,

· objemu cudzích pasív,

· schopnosti podniku v budúcnosti vytvárať pre jeho majiteľa odčerpateľné zdroje.

 

-  stanovenie objemu peňažných prostriedkov, ktoré odporúčame dočasne zadržať z dôvodu kvantifikovaných daňových, právnych, hotovostných a iných rizík.